Main Page الصفحة الرئيسية

الأربعاء، 25 يناير 2012

تجميعة اسئلة الشفوى فى النساء للسنوات السابقة بقدر المستطاع (حاجة على ما قسم


تجميعة اسئلة الشفوى فى النساء للسنوات السابقة بقدر المستطاع (حاجة على ما قسم

د ممدوح
uses of ECV &procedure and complications
how deliver after coming head & causes
the only indication of breach extraction is if the 2nd twins is breach to avoid uterine contracrions
shoulder dystocia

د سعد الجيلانى
advantages of LMWH
human papilloma virus
differences between LMWH and high

د كمال
return to fertility after contracepion :1 IUD & 2 COC & 3 implanon & 4 injectable
our aim in dealing with antipartum hge is to reach to good baby without hazards to the mother

د خالد زهران
causes of bleeding
stages of preeclampsia
groups at high risk of gestational DM
PCO
hyperprolactinemia
postmenupausa $
واى حاجة فيها endocrine

د محمد عبدالله الديب
advantages of ventose to forceps
applications of ischeal spine level
infections

د مصطفى عيسى
contraceptions to cardiac patients

د عماد موسى
IUGR : classifications
differences between symetrical & asymmetrical cases
the first organ affected ----->liver
but last one ------> the brain
the main diagnostic use of hystroscope -----> abnormal uterine bleeding

د محمد هانى
sonographic criteria of down ------> detection of spina bifida
infections
complications of DM on fetus
differences between HTN & preeclampsia
edan s criteria of eclampsia
malpresentations and malpositions management

د سيد كفافى
types of placenta previa
types pf abortions
causes of abruptio placenta

د نيفين
cycle of menustruation
enumeration of ovarian tumours ( malignant & benign )
infections
non contraceptive pills of COCs
staging of the tumours

د أحمد رضا العدوى
DIC ( causes & management )
dangers of pregnancy in elder one
classifications of endometriosis

المواضيع اللى اتسأل فيها كتير
infertility
bleeding
DUB
medical Ds
carcinoma
amenorrhea
endometrosis

أسئلة متفرقة

U\S finding suggests ovarian malignancy
antiphospholipid $ criteria
causes of vesicovaginal fistula
natural mechanism protect genital tract from infection
causes of radioopaque shadow in the pelvis
causes of recurrent abortion
management of habitual abortion
clinical picture of obstructed labour
indication of cs in breech
advantage of lscs
early detection of ovulation
retained placenta
post menuposal bleeding
complications of 3rd stage of labor
complications of multiple pregnancy
Endometrial carcinoma & its patient (obese-diabetic-hypertensive)
Hormonal level as investigation of PCO
Types of breech presentation
bleeding with ovarian tumor & ammenorrhia with ovarian tumor
criteria of malignant ovarian tumor
ttt of STD ( أهم نقطة هى ttt of tow partners togather and prevent sexual intercourse )
oral cpntraceptive pills in virgin ( endometriosis & dysmenorrhea & menustral irregularities )

ودى محاضرة دمحمود حسنى مش موجوده فى الكتب ممكن يسأل فيها الله أعلم endocrinology of placenta
Unique features of the Placenta as an Endocrine Organ
• Genetically distinct from its target tissues
• Transient organ
• Hormonal concentrations far in excess of levels in non-pregnant adults
• Synthesizes hormones that are not present in the non-pregnant adult

placental hormones
Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
• Glycoprotein similar to LH (85% homology)
• Detection of ? unit most common and specific test for pregnancy
• Converts corpus luteum of menstruation to pregnancy
• Secreted by blastocyst, can be detected in maternal blood within 24-48h after implantation
• Binds to LH receptor on luteal cells where it directs synthesis and secretion of progesterone, which maintains the corpus luteum
• Peaks at 8-12 wks of pregnancy, after which the placenta produces most of the progesterone
• Peak levels >100,000 IU/L (levels greater than 500,000 indicative of pathology)
• Secreted throughout pregnancy; t ½ 12-24h
? long t ½ may be important for maintaining early pregnancy
• Binds to TSH receptor, causing variable physiologic increase in thyroid hormone secretion
• It may play a role in morning sickness
• May stimulate secretion of relaxin
• May stimulate fetal testes to secrete testosterone

Progesterone
• Two essential roles during pregnancy
? Maintains pregnancy
? Suppresses myometrial contractions
• First produced by corpus luteum, then by trophoblasts of the placenta
• Independent of outside regulation
• Maternal serum levels correlate with size of placenta
• Precursor is maternal LDL-cholesterol
• Not further metabolized to other steroid hormones as in adult pathway
? can be converted to deoxycorticosterone (DOC), a mineralocorticoid
? 5? dihydroprogesterone can bind to GABA receptor
• By term, maternal levels up to 300mg/d (10X higher than peak luteal phase levels)
• Maternal side effects:
? inhibition of smooth muscle tone
? slowing of GI tract
? depression or mood swings
? inhibition of T-lymphocyte-mediated responses

Estrogen
• Initially produced by corpus luteum
? placenta requires both maternal (20%) and fetal (80%) precursors (DHEA-S) for synthesis
• Placenta produces 20 mg estradiol and 80 mg estriol per day at term
• Produced by syncytiotrophoblasts; primarily into maternal circulation (10x > fetal)
• Maternal effects include:
? growth of myometrium and ductal system of the breast
? enlargement of external genitalia
? softening of the symphysis pubis and pelvic ligaments
• Can lead to enhancement of myometrial contractions

Chorionic Somatomammotropin (hCS, Placental Lactogen or hPL)
• Part of the GH gene family
• Weak somatogen (1:100 of human GH), but potent lactogenic activity
• Produced in large quantities at term (1 - 2 g/d!)

Placental GH (Growth Hormone-Variant, PGH)
• Nearly identical in structure to hGH
• Identical binding to growth hormone receptor
• Not regulated by hypothalamic GHRH, but like hGH, appears be regulated by serum glucose
• Physiologic properties similar to hGH, but weaker lactogen
• Potentially responsible for precipitation of gestational diabetes
• Correlates fetal birthweight
• Maternal pituitary GH suppressed throughout the 2nd half of pregnancy

Renin, Angiotensin and Aldosterone
• Lead to volume expansion but paradoxical lowering of blood pressure
• Actions protect against normal blood loss that accompanies parturition
? average loss, 500ml
? average blood expansion in pregnancy, 3.5 - 5 L
• If hypertensive effects not naturally blocked, may lead to pregnancy-induced hypertension

Hormones of Calcium Homeostasis
• PTH falls to 50% of its non-pregnant level
• Calcitonin increases as pregnancy progresses
• 1,25-OH D doubles, likely due to increased renal production

Many other hormones are synthesized by the placenta, although their exact roles in maternal/fetal physiology remain unknown:
Prolactin
CRF
ACTH
Activin, Inhibin, Follistatin
GnRH

الجمعة، 20 يناير 2012

تعديلات ام سي كيو الجينا

 ‎7-- include the round lig.
48-- treated by cauterization
57--fimbrial end
71 -- c
98-- D common in cervix
210 -- cystoscopy
218 -- vaginal pack (not sure)
+
27 .. اجابته صح بس تغير السؤال الى testicular feminization syn. charachterized by

90 .... an enterocele may be felt ...

أهم بوستات الجينا

أهم بوستات الجينا

محاضرة abnormal utrine bleeding
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/287966584584490
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.289727134408435&type=1


ورق احمد حمدي في
contraception مظبطه من ورق الدكتورة نفين + D & C
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/287481981299617


Hazim Kamal رسالة
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288446324536516


رايك ان امتحان ال gyna الجاي ........????
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288084527906029


D & C
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/257274724320343


Diag. & ttt of pre-invasive carcinoma
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288566457857836


البوست الشافي في الجينا .... ايه اللي هيتذاكر في الجينا ... مواضيع الجينا
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288042497910232


anatomical support of genital tract
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288493261198489


old complete perineal tear
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288456591202156


PCO
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288491064532042


CLASSIFICATION OF EMDOMETRIOSIS
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288963487818133
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288963301151485
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/288497917864690


Gyna cases اللي علينا
http://www.facebook.com/groups/miniadoctors/289178644463284


surgical method for contraception دكتورة نفين
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.290481230999692&type=1


Emergancy Contraception دكتورة نفين
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.290460451001770&type=1


non contraceptive benefits of hormonal contraceptionOCP
-↓ risk of ovarian & endometrial carcinoma
-↓ risk of benign breast disease
-↓ risk of ectopic pregnancy
-↓ risk of menstrual irregularities
-↓ risk of anaemia
-↓ symptoms of ... spasmodic dysmenorrhea , PMS , endometriosis , PID
-↓ incidence of functional ovarian cyst , Acne , hirsutism

progestin only injectable contraception
-↓ risk of ... endometrial & ovarian cancer
-↓ risk of ectopic pregnancy
-↓ risk ofvaginal monaliasis
-↓ risk of PID
-↓ risk of fibroids
-↓ frequency & severity of sickle cell crisis
-↓ symptoms of endometriosis

norplant
-↓ menstrual blood loss
- prevention of ectopic pregnancy
-↓ risk of endometrial carcinoma

hormone releasing IUS
-↓ duration & quantity of menstrual bleeding
- protection from PID
-↓ Dysmenorrhea

الخميس، 19 يناير 2012

LAM ( Lactational amenorrhea method )

LAM ( Lactational amenorrhea method )
---------------------------------------

DEF:
-----
 a temporary contraceptin ption for postpartum women


percaution:
------------
to use LAM women must be:
within 6 months postpartum
amenorrhic
fully Or nearly fully breast feeding
succesfull rate more than 98%mechanism of action
---------------------
infant sucking of nipple >>>> hypothalamus >>>> increase prolatin RH & decrease GnRH >>>>> pitutary >>>> increase prolactin & decrease FSH & LH >>>> Supress ovulation


Advantage of LAM
----------------
Available to all breastfeeding women
98% effective
protection begins immediatly postpartum
Health benifits of breastfeeding for mother & infant
no commodities or supplies


Disadvantage Of LAM
--------------------
Fully Or nearly fully breast feeding may be difficult to mantain for some women due to socail circumstances
No STI or HIV protection
Duration of menthod limited
LAM is temporary method


other contraceptive option for breastfeeding women
--------------------------------------------------

started immediatly postpartum:
IUD
Barrier methods
Female sterilization

Started 6 weeks postpartum:
progestin-only pills (POPs)
progestin-only injectables (DMPA , NET-EV)
subdermal implants
Hormonal IUS

Started 6 months postpartum:
combined oral contraception
combined monthly injectables
vaginal ring relening estrogen & progestagen

الأربعاء، 18 يناير 2012

خلاصة الجينا


كل واحد يذاكر من الحته اللى تريحه علشان ننجز و طريقه اللعب هتكون كالاتى :

ال MCQ متنسوش تذاكروه = 25 درجه
الكيس = 25 درجه
D& C = 10درجه

يتبقى 90 درجه هندور عليهم ..

1-amenorrhea
مهمه و المواضيع اللى هنركز عليها
المواضيع اللى فى الكيس :
Turnner syndrome , Testicular feminization syndrome , Ashermann syndrome
حاجات اتكررت فى الامتحانات
PCO


2-infertility
مهمه و هنركز على
anovulation
detection of ovulation
induction of ovulation
tubal factor of infertility


3-prolapse
مهمه و اللى مضايق من تفاصيل العمليات ينجز و يحفظ سطر او سطرين تحت كل عمليه


endometriosis
مهم جدا و د/احمد رضا العدوى قال انه هيجيبها سؤال

contraception
مهمه و هنركز على
Hormonal & IUD


oncology
-cancer cevix ..... مهم جدا و اهم حاجه screening
-cancer ovary ... مهم و نركز على Diagnosis & complications
-endometrial carcinoma ... مهم و فيه كيسه و سهل جدااااا
-fibroid ... لخصته فى 4 ورقات للى عاوز ينجز و اللى حابب يضيف عليهم تفاصيل يفتح اى كتاب .. من الحاجات المهمه .. و دا اللينك
http://www.mediafire.com/?sszbb6b8zd1klqr


لحد هنا اشطه للى عاوز ستر ربنا ... هنبقى غطينا اغلب الحاجات المهمه .... لو وقتك يسمح بعد كده يبقى نذاكر الاتى :
و ممكن علشان الانجاز و الاحتياط تجاوب اسئله الامتحانات اللى جت فيهم لو وقتك مش هيسمح

DUB
Incontinence & fistula
Infection
-salpingitis
-vaginitis ... trichomonus , monalial , Gardnerella vaginitis

...............................................................................................................

اسئله الامتحانات فى الاوبست :
2002 , 2003 , 2004

Acute salpingitis
Types of vaginitis

Def. & causes of female urinary incontinence
Types of urinary incontinence

Def. & causes of menorrhagia
Def. & types of dysmenorrheal

Diagnosis of endometriosis

Non contraceptive benefits of hormonal contraception
Def. advantages & disadvantages of LAM
Bad effects of use of hormonal contraceptive during lactation
Side effects of use of hormonal contraceptive during lactation
Advantages , disadvantages & complications of IUD

Anatomical support of female genital organs
Causes of recurrent prolapse
Aetiology of prolapse

Hormonal control of menstrual cycle
Causes of post-partum amenorrhea

Risk factors & staging of endometrial carcinoma
c/p of uterine liomyomata
Screening of cancer cervix

باقى اسئله الامتحانات هتلاقوها فى اخر مذكره الامتحانات و مترتبه على حسب كل موضوع

الثلاثاء، 17 يناير 2012

Gyna cases


Gyna cases

cancer cervix .......16

sheehan syndrome ........17

Ashermann syndrome ...... 42

tubal factor infertility ......44

1ry amenorrhea (Mullarian duct agenesis) ...... 45

Turnner syndrome ........ 48

post menopausal bleeding (endometrial carcinoma ) ....... 13

الأحد، 15 يناير 2012

أمتحاااااااااااااااان الجيناااااا


بسم الله الرحمن الرحيم
----------------------------------
أيها الشعب الحبيب .... هذا ما بلغنا من أمر الجينا
أن شاء الله نذاكر من خالد ...كتاب كويس وزي الفل1- Anatomy & Development
=========================
-anatomy of uterine ligments + pelvic floor
علشان درس ال prolase

-Lymphatic drainge of female genital tract
علشان درس ال cancer

-congenital anomelies of female genital tract2-Oncology :
==============
-Cervical carinoma >>> هااااااااااام جدا
خاصة screening هام جدا جدا جدا

-Endometrial Carcinoma
-Overian Carcinoma


3-Endocrinology :
==================

-Menopause ياريت نذاكره من ورق شيموكا

-Hormonal control

-Amenorrhea >>> مهم
الموضوعات المهمة فيه للغاية
PCO--imperforate hymen--asherman$--Turner$--sheehan$
ونذاكر دول احتياطي
Investigation + work up scheme

-infertility

-male factor of infertility

-female factor of infertility

-Abnormal genital bleeding مهم4- General Gynaecology :
==========================

-Dysmenorrhea مش قوي

-Fibriod >>> Complication + investgation + TTT + C/P

-Endometriosis >>> Endometriosis externa

-Anatomical support of genital tract

-genital prolase

-Types of incontinence of urine

-vesico-vaginal fistula & Recurrent

-ureteric injuries5- Infection :
================

-Trichomonas vaginitis سؤال امتحان

-monilial vaginitis سؤال امتحان

-Gardnerella vaginitis سؤال امتحان

-acute salpingitis

-Vaginal Discharge
6- Contraception :
====================

-Hermonal من ورق احمد حمدي مظبطه من المحاضرة

-IUD
من خالد + insertion ذاكره من ورق العملي

-LAM + Emergency + Surgical method من كتاب الدكتور نفين7- Miscellaneous :
====================

DD page 217
-pelvi-abdominal masses
-Masses in douglas Pouch
-contact Bleeding
-Adnexal Mass


MCQ :
=========
نقلا عن الدكتورة علياء المغازي
دي جمل في الmcq اجاباته غلط و دا التصحيح :
gyna:
-71:c
-27 : اجابته صح لكن السؤال يبقى (: tesyicular feminization syndrom characterized by)


تنبيهاااااااات
===========
ورق احمد حمدي في
contraception مظبطه من ورق الدكتورة نفين
D & C
الورق موجود في مكتبة الخبير - ايمان

Ola Elshekh
محاضرة abnormal utrine bleeding
لدكتور محمد عبدالله
المحاضره في خبير الإخصاص

السبت، 14 يناير 2012

ورق احمد حمدي في contraception مظبطه من ورق الدكتورة نفين

ورق احمد حمدي في
contraception مظبطه من ورق الدكتورة نفين
D & C
الورق موجود في مكتبة الخبير - ايمان
دي نسخة مصورة بس للاسف مش حلوة :(( الموبيل مش مساعد
على العموم الورق موجود في الخبير
اللي مش في المنيا دي نسخة مصورة
http://www.mediafire.com/?n4l5zq1so3l74sf

الجمعة، 13 يناير 2012

biochemical changes of hyperemesis graviderum:


biochemical changes of hyperemesis graviderum:

د/كمال شرحها كده ف المحاضره و جت ف امتحان 2002 ... نقلا عن احمد الصاوى
-vomiting ...> tachycardia & fluid loss
-fluid loss ...> hypotension & hypovolaemia
-early ketosis :
vomiting with each meal .....> body depends on internal source of energy ( glycogen then fat ) without kreb's cycle ....> incomplete oxidation of acetate ....> ketosis
N.B ... alkalies manage ketosis
-with long standing starvation ....> acidosis ....> affect vomiting center ...> more vomiting .....> acidosis ...> vicious circle
-pathological changes in organs:
heart ... brown atrophy
kidney ... tubular damage
liver ... fatty infiltration
brain ... degeneration in basal ganglia
retina .... hemorrhage & detachement
periph. nerves ... polyneuritis

تصحيح


بسم الله الرحمن الرحيم
دى تصحيح حاجات غلط ف mcqبتبلغهالكم علياء لان النت قاطع عندها ادى كام يوووم
12----احابتها b
35حلها صح بس رقم d---size of uterus mostly larger than gestitional age
180----c
185 نشيل من السؤال except والاجابه d
217----d

دى الكيس اللى علينا ف الاوبست


‎3 .. acute uterine inversion
8... placenta accreta
10 ... complete abortion
11 ... shoulder dystocia
14 ... placenta previa
15 ... aprubtio placenta
18 .. cord prolapse
27 .. arrest of cervical dilat.
30 ... ectopic preg.
37 ... DVT with preg.
47 .. post partum hemorrhage
50 ... undisturbed ectopic preg.
6 ... normal labor
55 ... purperal sepsis

دى الكيس اللى علينا ف الاوبست

الأحد، 1 يناير 2012

Highlights In Gyna & Obst.

Highlights In Gyna & Obst.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا ::: توزيعه الدرجات اللى قالها د كمال
========================
Skill lab >>> 40
el3'yab >>> 10
Paper Obst >>> 125
Paper Gyna >>> 125
Each 10 Quest. X 10 degree + 25 cases
MCQ >>> 50
Clinical >>> 50
Oral Obst. >>> 50
Oral Gyna >>> 50

ثانيا ::: المحذوف
==========
Obstetrics
*******
Liver, Thyroid, Respiratory Diseases with Pregnancy
Diameters of Pelvis
Malpresentation, Malposition
Abnormal Uterine Action
Puerperium
Eccbolics & Tocolytics
Ultrasonography
IUFD
Rh Incompatibility
Fetal Birth Injuries
Fetal Assessment
Forceps

Gynecology
*********
Hormones & Anti-hormones
S.T.D
Classification of Ovarian Tumors
Vulval, Vaginal carcinoma

ثالثا ::: الحاجات المهمه
==============
Obstetrics
*******
Bleeding " In Early pregnancy, Ante partum,Post partum"
Medical Disorders"HTN,Diabetes,Cardiac,Hyper Emesis, Anemia,UTI"
Normal labour
Perineal Tear
Fetology"IUGR,Pre term,Post term,PROM,Polyhydramnios"
Caesarian Section مهم جدا
Episiotomy

Gynecology
*********
Menestrual Irregularities
Amenorrhea
Dysmenorrhea
Abnormal Genital Bleeding
Infertility
Fibroid
Endometriosis
Prolapse
Incontinence
Vaginal Discharge, Vaginitis "infections"
Oncology"Cervical, Endometrial, Ovarian"
Contraception
D & C مهم جدا

رابعا ::: Cases
========
3, 6,8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 37, 42, 44, 45, 47, 48, 55
خامسا ::: الامتحان
============
يوم 14-1-2012 .... Obst
يوم 23-1-2012 ...... Gynaسادسا ::: MCQ
===========
نقلا عن الدكتورة علياء المغازي
دي جمل في الmcq اجاباته غلط و دا التصحيح :
gyna:
-71:c
-27 : اجابته صح لكن السؤال يبقى (: tesyicular feminization syndrom characterized by)
obst :
- 54 : b
-76 : d
-152 : a
- 227 : d
-في الerrata بتاعت الاوبست مكتوب سؤال رقم 122 هو المفروض 112

الاثنين، 26 ديسمبر 2011

جارات و الالات

Ahmad Mostafa
GB
-identification of specimen
jar contaning a surgical specimen most propably gall bladder ... capicious organ with fundus , body & neck .
-post-operative ... stitsh marks
-pathology ... thickened wall .. cholycystitis
Q, complications?

Breast
-identification of specimen
part of breast .. nipple areola
-post-operative ... simple mastectomy
Q, skin manifestations ?
Q, types of glands in areola?

prostate
Q, types of prostatism?

thyroid
-identification of specimen... cut section of thyroid gland ... 2lobes & isthmus
-post-operative ..... subtotal thyroidectomy
Q, MEN1 & 2?
Q, wermer test ?

appedix
-identification of specimen ... appendix .. long tubular structure with mesoappendix
-post-operative .... appendicectomy .. stitch over base

spleen
traumatic & pathological spleen
Q, causes of huge spleen ?
Q, hypersplenism?
Q, splenic index ?

instruments
any instrument u must know:
1-name
2-identification
3-uses
4-method of sterilization
5-handling

دى الات اللى شوفناها

-skin knife graft

-Beck's dilator ... dilate ampulla of vater + click sign
Q, choledoctomy? sphincterotomy ?

-forceps .. toothed & non toothed

-handle of scalpel

-artery forceps .. curved & straight

-mosquito forceps

-needle holder

-backock ... delicate tissues e.g intestine

-langenbeck's skin retractor

-allis forceps ... tough structures e.g fascia

-appendicectomy forceps

-Rt angle forceps ... cholecystectomy clamp .. in cholecystectomy & ligation of
sup.thyroid pedicle

-non crushing intestinal clamp... used in resection & anastomosis

-towel clips

-suction

-kocher forceps ... crushing base of app. in appenicectomy + crushing intestinal
clamp in resection & anastomosis

-arterial clamp ... hemostasis of splenic or renal pedicle

-scissor's .. dissection (blunt tip ) or stitch (pointed tip )

-retractor ... muscle retractor & organ retractor

-vein stripper

-N-G tube ... suction irrigation in hematemesis+ feeding in coma & intestinal obest. + gastric sampling in poisoning

-foley's cath . ...used in gastrostomy + in cholecystectomy if GB is filled with pus

دا اللى لقيته ف الكشكول البمبى :).. لو فيه حاجه غلط او ناقصه ياريت حد يكتبها

دا لينك لكتاب المطرى ف الالات .. هو كبير بس ممكن نذاكر اللى علينا بس
http://www.mediafire.com/?c54zbqfymwdp5m6

و دا لينك لشرح الالات بطريقه اكثر اختصارا
http://www.mediafire.com/?eqnnvecj6wpfmwn

الأحد، 25 ديسمبر 2011

كلام الدكتور الصناديقي فالاوبيراتيف


كلام الدكتور الصناديقي فالاوبيراتيف


Bassini .... suture deep tendenous part of conjoint tendon to reflected part of Ex Oblique Aponeurosis to oblitrate post wall of inguinal canal

most important suture .... medial .... periosteum of pubis
عشان بيتحمل عليها

most dangerous suture .....lateral .... risk of femoral vein injuryالعمليه كانت سنه 1881 قبل الاحتلال الانجليزي لمصر بسنه ( الداكتوووووور بيسال فيه عشان بيحب التاريخ)-panorama of surgery of appendicitis?
1-appendicitis ... appendiciectomy (muscle cutting )
2-appendicular mass ... dissection via exploratory incision (muscle splitting)
3- appendicular abscess ... drainage via extraperitoneal approach (then appendiciectomy after peroid)

-museum of cong. anomalies of hepatobiliary sys.:
1-GB anomalies
2-anomalies of vessels
3-anomalies in duct

-value of urine analysis in breast cancer ... bone metastsis increase hydroxy proline in urine

مذكرة شرح اوبراتيف مبسطة بالعربي


مذكرة شرح اوبراتيف مبسطة بالعربي

http://www.mediafire.com/?5g64w696bb0ohuv

اوبراتيف


دى حاجات دكتور جمال اللى قال عليها مهمه فى الكتاب الصغير بتاع الاوبراتيف

mask must cover mouth & nose

hands & forearms are scrubbed for 3-5 min with betadine 

langer's lines ..... skin creases along which we open a swelling for better cosmotic appearance

types of suture materials 
1-absorbable 
a-natural e.g chromic gut
b-synthetic e.g Dexon
2-non absorbable
a-natural e.g silk
b-synthetic e.g prolene

size of suture materials ranges from 10/0 up to 4

aspiration of cold abscess
-wide bore needle
-valvular mechanism
-in non dependent area
-inject streptomycin

how to drain breast abscess
-UGA
-radial incision
-dependent part .. if not use drain

drainage of anorectal abscess
-UGA
-cruciate incision with excision of edges to transfer it into diamond shaped cavity 

Hilton's method of drainage of abscess
-incision in direction of skin creases
-dissection (clean) in direction of important structures

enucleation of benign swelling e.g lipoma , sabecous cyst via elliptical incision over it , while enculation of malignant swelling is via elliptical incision around it with safety margin 

venous cut down is done in upper limb at cephalic vein present above styloid process of raduis , while it is not done at long saphenous vein to preserve it for grafting

venous cut down is indicated when peripheral veins are difficult to locate through skin as in dehydrated , shocked & mal-nourished patient 

time of circumcision is 30 - 40 day 
not before 30 day except after giving the baby Vit. K & coagulation profile
not after 40 day except UGAاللى علينا ف الكتاب التانى 
thyroidectomy
cholecystectomy .. open & lap.
appenicectomy 
mastectomy
hernia op.
abdominal incisions

شويه لينكات لعمليت منهم للى يحب يشوفها ع اليوتيوب
appenicectomy
http://www.youtube.com/watch?v=AMO1UcXiTxA

hemithyroidectomy 
http://www.youtube.com/watch?v=KNQr7cVF_wU

lap. cholecystectomy
http://www.youtube.com/watch?v=fz48sITkdJ0&feature=g-wl&context=G261dbfdAWAAAAAAAGAA

لينك الجارات و الالات 
http://www.mediafire.com/?dlj7qh163ch23xj

الخميس، 22 ديسمبر 2011

الحالات الموجوده في المستشفى :-

الحالات الموجوده في المستشفى :-
١- نجلاء حسين:
Bi-lateral fibro-adenoma


٢- مديحة:
 hernia of canal of nuck


٣- عبد الرحمن
pelvi abdominal swelling " c/o urine retention "
٤- خميس حسني
Undescended testis


٥-توني شحاته
Varicocele


٦-أبو المكارم
Fatty hernia of linea alba


٧-يونان لبيب
Obstructive jaundice


8- وليد
calcular obst. jaundice


9- مديحه
toxic goitre
10- ??????
Varicose veins
11- فاطمه رشدي
cervical lymphadenopathy
بالتوفيق للجميع اش ا :)

كلينكال جراحة


فيديوهات شرح للعملى على اليوتيوب ..

Full Swelling surgical Examination 
http://www.youtube.com/watch?v=j7h7bvYlzd4

Examination Of An Intra-abdominal Lump 
http://www.youtube.com/watch?v=fDzP9vLxU40&feature=related

Breast Lump.surgical examination 
http://www.youtube.com/watch?v=uxFG2q0d4zc&feature=related

Examination Of a Thyroid Swelling
http://www.youtube.com/watch?v=rtpfYZzyhq0&feature=related

Ulcer examination
http://www.youtube.com/watch?v=wpOBQjAnstU&feature=related

Examination of Scrotal Swelling
http://www.youtube.com/watch?v=0oMLtJR7VXI&feature=results_main&playnext=1&list=PL42E84F85C905B3DC

Examination of Peripheral Vascular Disease
http://www.youtube.com/watch?v=PA8MQOosZ4A

Examination of Varicose Veins
http://www.youtube.com/watch?v=gZK9YBmprCQ

و دا ازاى تكتب شيت الجراحه مشروح بكذا طريقه بالعربى و بالانجليزى .. فيه مختصر و فيه بالتفصيل فيه بالالون و فيه من غير الوان .. علشان محدش يبقى نفسه فى حاجه :)

http://www.mediafire.com/?vh4sl12hl9w77n3

 Oral Questions of GENERAL SURGERY

((((( دى معظم الأسئلة اللى اتسألناها فى امتحان الراوند ... مجمعة بواسطة د.هدى ))))))
==============================================================
⊱ Dr. GAMAL⊰
**************
Q1. DD between 1ry & 2ry hydrocele ?
Q2. DD between submandibular dlands & lymph nodes ?
Q3. How to detect 2ry hydrocele ?
- By ” pinching test “ idea -> separate parietal and visceral
Q4. DD between ranula & dermoid cyst?
˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•
⊱ Dr. RAGAB ⊰
**************
# Solitary toxic thyroid nodule #
Q1. What’s the diagnostic test & it’s idea ? -> vermer test & T3 depression
Q2. What’s the ttt ? -> Surgical lobectomy + isthmusectomy
. why ? -> autonomus
. why we remove isthmus ? -> same embryological origin

# Thyroglossal fistula #
Q1. What’s pathogenesis , name of operation done , it’s idea ?
Q2. What’s congenital anomalies from false fusion of branchial arches ? -> branchial cyst

لا إلـًّﮧ إلا اللـًّﮧ مـכـمد رسـول اللـًّﮧ ... لا إلـًّﮧ إلا اللـًّﮧ مـכـمد رسـول اللـًّﮧ
# Varicocele #
Q1. Why left varicocele is more common ?
- أهم حاجه عايزها as left testis is more oblong and lower in position
Q2. What’s the most preferred operation & it’s idea ?
- Palomo & retro peritoneal approach for shifting venous blood to vesical veins
˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•
⊱ DR. HAMDY ⊰
****************
Q1. What’s internal ring test ?
Q2. Complications of nodular goiter ?
Q3. Ttt of Simple nodular goiter ?
Q4. What do you know about lipoma & it’s consistency ?
˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•
⊱ DR. EMAD ⊰
**************
Q1. Definition of hernia , external abdominal hernia ?
Q2. What’s content of hernia ?
Q3. Why reduction of omentocele is easy at 1st then difficult and the reverse with enterocele ?
Q4. DD of solitary thyroid nodule & how to differentiate between them by investigation ?
Q5. How to take biopsy ?
- from wall
˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•
⊱ DR. ASHRAF WAGDY ⊰
**********************
Q1. Definition of hernia ?
Q2. What’s external abdominal hernia & abdominal hernia ?
Q3. What’s complications of hernia ?
Q4. CASE … boy & girl 3 years old with inguinal hernia you will do surgery to one of them only … WHO & WHY ?
- Boy bcoz complication more serous
˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•˙•٠•
⊱ DR. AHMED 3TYA ⊰
********************
# Thyroid #
Q1. How to diagnose it clinically ?
Q2. Other swelling move up and down with deglutination & why move ?
Q3. etiology of thyroglossal cyat & clinical diagnosis ?
Q4. Other swellings move with tongue protrusion ?
Q5. What’s pathological types of thyroid ?
- simple & toxic & malig & infl & autoimmune
Q6. DD bet. 1ry & 2ry toxic goiter ?
Q7. Why CVS manifestation r more common with 2ry toxic goiter ?
- dt old age
# Breast #
Q1. Skin manifestations of cancer breast ?
Q2. What’s possible nipple discharge ?
Q3. DD bet. Paget’s disease and eczema ?
Q4. What’s fibroadenosis ?

‎(((((( دى تجميعة لأسئلة د. رجب اللى قالها فى محاضراته باجابتها ... مجمعة بواسطة د.مروة ))))))
==========================================================================
Q1. Shifting tenderness ?
- In acute non specific mesenteric lymphadenitis -> when pt. move the site of pain changed

Q2. Rare causes of toxic goiter ? سؤال د. رجب و د. ناصر
1- Thyrotoxicosis factitia
2- Jod-besedow throtoxicosis
3- Hashitoxicosis (early)
4- Neonatal thryrotoxicosis
5- Functioning follicular carcinoma
6- Stroma ovarii
7- T3 throtoxicosis

Q3. Enumerate types of follicular adenoma ?
1- Embryonal adenoma
2- Fetal adenoma
3- Simple adenoma
4- Macrofollicular adenoma
5- Hurthel cell adenoma

Q4. Types of conistipation ?
1- Absolute conistipation , ----- , -------
2- Glandular conistipation دى اللى الدكتور عايزها
by lugal’s iodine -> immediate stop release of thyroxine
سبـــــــــحان الله وبحمــــــدة ,,, سبــــــــــــحان الله العظيــــــــــم
Q5. Prognosis of encephaloid carcinoma of breast cancer is gOOd , why ?
- Dt lymphocytic infiltration indicate good immunity

Q6. Worest breast cancer ?
- Lactational ( mastitis ) carcinomatosa dt rapid proliferation

Q7. Character of lobular carcinoma of breast ?
- Mirror image ( multi focal & multi centric )

Q8. Types of TNM staging ?
1- Clinical staging -> by clinical examination
2- Operative -> can‘t palpated clinically
3- Histopathological TNM -> enlarged LN without metastasis

Q9. Clinical clombia classification of brest cancer ? سؤال د. رجب و د. ناصر
A- 1) Noskin edema , 2) no nodules , 3) no ulcer , 4) not fix to chest wall , 5) no enlarged LN
B- 1) , 2) , 3) , 4) -> NO , 5) Enlarged LN ( mobile & < 2.5 cm )
C- One of 5 grave breast signs OR enlarged LN ( fixed & > 2.5 cm )
D- Two or more of grave breast signs OR upper limb lymphedema OR cancer encurisae OR distant metastasis

Q10. French staging ?
- Acc. to Biological Virulence (ability of cells for invasion & proliferationlocally or distant metastasis ) of malignant cells

Q11. Reigemen of chemotherapy in ttt of lymphoma ?
HL -> M=mastine , O=onchoveine , P=predinsolone , P= procarbazine
NHL -> C=cyclophosphamide , V=vincristine , P=prednisolone

Q12. Ileo-femoral vein thrombosis ?
1- Phlegmasia alba dollens -> swollen painfull white limb
2- Phlegmasia cerulae dollens -> swollen painful bluish limb

Q13. 1ry lymphedema (cong. ) ?
1- Lymphedema conginita -> aplasia of lymphatics , manifest since birth
2- Lymphedema pre-cox -> hypoplasia < at puberty
3- Lymphedema tarda -> distal hyperplasia + proximal hypoplasia < manifest at age of 35y

Q14. Technique of lymphangiography (now obsolete) ?
- Inject patent blue dye in 1st web of Lower limb then canulation of obvious lymphatics & inject lipidol slowly ( 1ml / 10 min.) -> X-Ray show ( a / hypo / hyperplasia )
- Dye found in LN after 24h & last for 1y , SO used in follow up of lymphoma

Q15. Cattell’s operation ?
- 5 layers repair


((((( دى أسئلة شفوى قالهالنا د. حسام فى مراجعة الراوند ))))
===================================
# Breast #
Q1. Causes of nipple retraction ??
- cong & acq.
Q2. Abnormal nipple discharge ? ((( N.B >>> normal : MILK with LACTATION )))
Q3. DD of breast mass ??
Q4. DD of breast fistula ? -> milk fistula & T.B sinus & actinomycosis
Q5. Risk factor of breast canc. ??
Q6- Pre-malignant breast canc. ??
Q7. Screening tests for breast cancer ??
1- Breast self examination “start at 20y & post menstrual at 1st week after it “
2- Physician examination “annual”
3- Mammography “ > 40y “
Q8. TRIPLE test & what’s meaning of specificity and sensitivity ? سؤال د. أبو بكر
1- Clinical examination
2- Mammography “ sensitivity = 60 % after age of 35y & accuracy = 90% with expert hand “
3- Biopsy “ fine needle “ sensitivity = 90% “
- Specificity = TN ”true –ve” / TN + FP ”false +ve”
- Sensitivity = TP “ true +ve “ / TP + FN “false –ve “

# hernia #
Q1. Other swellings give expansile impulse with cough ?
“ any intra-cavitary connection “

Q2. Types of hernia NOT give impulse with cough ?
1- Fatty hernia of linea alba
2- Strangulated
3- Long standing omentocele with adhesions
4- Obstructive “weak”
Q3. Anatomical sites ? -> common & rare
Q4. Why groin is common site of herniation ?
1- Ms. are apenonerotic
2- Presence of opening
3- Passage of spermatic cord
4- Presence of reminant of fetal life
Q5. Residule hernia after reduction ?
1- Sliding hernia
2- Pantallon hernia
3- Swellings ass. With hernia : hydrocele of hernia sac & lipoma of cord
Q6 types of irreducability ?
1- True : with sac
2- False : fatty hernia “ no sac “
3- Partial : para umbilical , sliding


Ʒ•*´¨`*• DR. GAMAL REVISION •*´¨`*•Ƹ̶͍͎͈̐̑Ӝ̶͍͎͈͍͎͈̐̑̐̑Ʒ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1>>> SWELLING ………p 11
- How to diff. bet. Cystic & solid mass??

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

2>>> ULCERS
- How to diff. bet. Rodent & epithelioma ?? …. P 28 (( COMPLETE ))
- How to differentiate bet. Ranula & sublingual ?? … 41 (( COMPLETE ))

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”
3>>> How to diff. Bet. Submand. Lymph node & gland swelling ?? …. 46

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

4>>> thyroidd gland …. P 50
- Diff . bet. 1ry & 2ry toxic goiter ?? (( oral dr.gamal ))
- Malignant & Toxic manifestations ??

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

5>>> lymphadenopathy …. P 64
- Causes of lymphadenopathy ?? VIIIIIIIIIIIp
- Anatomical site = groups
- clinical staging of hodgkin’s lymphoma

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

6>>> Breast … p 87
- Skon manifestation of breast cancer ?? VIIIIIIIIIIp
- DD of chronic breast masses & diff. bet. Them by shape and surface ??
- How to palpate a breast mass ?? (( Complete ))

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

-7>>> abdominal examination ….. p 110
- How to know by inspection that patient has increase intra abdominal pr. ??
ANSWER ::: 3,4,8 items of inspection , umbilicus is flat
- Diff. bet. Physiological & ptosed & shrunken liver ??
- Methods of spleen palpation ??
- DD between splenic swelling & lt renal swelling ?? VIIIIIIIP
- How to examine ascites ??

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

8>>> jaundice …. P 154
- Types & causes of jaundice & abdominal examination to diff. bet. Them ?? VIIIP

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

9>>> Hernia …. P 171
- Diff. bet. Inguinal & femoral ??
- Diff. bet. Direct & indirect Inguinal h . ?? VIIIIIIIIIIP
- Diff. bet. Complete & incomplete oblique hernia ??
- Content oh hernia ??

”*°•.˜”*°•.•°*”˜.•° *”

10>>> scrotal swelling ….p 178
- Diff. bet. 1ry & 2ry hydrocele ?? (( oral dr.gamal ))
- Diff. bet. 1ry & 2ry varicocele ?? (( oral dr. gamal ))
- Scrotal- neck test ?? VIIIIIIIIIIIP

الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

كل ما يخص امتحان الجراحة الكلينكال


امتحان العملي 180 درجة
============

90 درجة
long & short
يوم السبت الاحد الاتنين


30 درجة
شفوي و جارات و ابراتيف
http://www.mediafire.com/?dlj7qh163ch23xj
يوم الثلاثاء و الاربعاء


30 درجة
أكس راي
http://www.mediafire.com/?ddf2fexen04gg69
يوم الخميس الدفعة كلها

30 درجة
سيرجيكال
يوم السبت الدفعة كلها((((((((ذاكر الكلام ده علشان امتحان الكلينكال))))))))HERNIA:

clinical + نظري
=============================
BREAST:

clinical
+ نظري الاتي
ch abcess
fibroadenoma
fibroadenosis
cancer
==============================
THYRIOD

clinical + investgation + TTT
==============================
CHRONIC ISCHEMIA:

clinical + investgation + TTT
==============================
VARICOSE VEIN:

clinical + investgation + TTT
==============================
NECK SWELLINGS:

clinical + DD
==============================
SWELLINGS:

sebaceous cyst
dermoid cyst
branchial cyst
thyroglossal cyst
chronic leg swelling
==============================
TESTES:

varicocele
hydrocele
==============================
JUNDICE
==============================
DD of Abd swellings
==============================
lymphadenopathy
==============================
inguinoscorat,scrotal swelling
==============================

ما قيل عن امتحان العملي جراحة

اعتقد اللى هنبص فيه بخلاف التحديدات "من كتاب العملى"
swelling in general
thyroid
lymphadenopathy
neck swelling
breast
abd. examination
DD of abd masses
jaundice
inguinoscorat,scrotal swelling
testes
chronic ischemia
V.V
chronic leg swelling

امتحان العملي 180 درجة

امتحان العملي 180 درجة
================

90 درجة
long & short
يوم السبت الاحد الاتنين


30 درجة
شفوي و جارات و ابراتيف
يوم الثلاثاء و الاربعاء


30 درجة
أكس راي
يوم الخميس الدفعة كلها

30 درجة
سيرجيكال
يوم السبت الدفعة كلها


اعرف يومك من الجدول اللي معاك
اللي هو ده

شيتات حالات الجراحة العملي


شيتات حالات الجراحة العملي

للأستاذ الدكتور حلمي الغر


- طب عين شمس


http://www.mediafire.com/?aqqgr09zaaozexv


جدول امتحانات الكلينكال


D & C

D & C


Indications :

I-       Dilatation

1-Dilatation alone

-Spasmodic dysmenorrheal

-Drainage of pyometra or haematometra

-Cervical stenosis

2-Dilatation before another operation

-Operations  of the cervix

-Operations  of the uterus

-Operations  of the tube

II- Curetage

1- Diagnostic

-Premenstrual endometrial biobsy for detection of ovulation

-TB endometritis

-Postmenopausal bleeding

-Endometrial carcinoma

2-Theraputic

-Membranous dysmenorrheal

-Metropathia haemorrhagica

-Polypectomy

-Removal of IUD

Complications :

I-comp. of anaesthesia

II-comp. of dilatations :

1-Immediate:

-Trauma to vagina ,cervix or uterus

-Infections : peritonitis

2-Remote :-Ectropion

-Patulous internal os of the cervix

-Asherman $

-PID

III-comp. of curettage :

-Asherman $

-Injury of fibroid capsule ( hge)

 من كتاب خالد عبد المالك بتاع الالات صفحة 17

ملف وورد لامتحان المشرحة

ملف وورد لامتحان المشرحة

ملف وورد لامتحان المشرحة
ويسألكم الدعاء له ان يجعل الله له نصيبا فى كل خير أحب
http://www.2shared.com/document/alrEfSab/Surgical_Anatomy_for_6th_year_.html

X-RaY اشعة القسم اللي هنتحن عليها

 X-RaY اشعة القسم اللي هنتحن عليها

دى الأشعه بتاعه يوم الخميس والسبت بالكومنتات بتاعتها

http://www.mediafire.com/?ddf2fexen04gg69

مجمعة مذكرة الامتحانات

مجمعة مذكرة الامتحاناتذكرة الامتحانات
متقسم فيها الاسئلة برانشات
اللي عايز ينزلها من هنا
ويوم السبت ان شاء الله هتكون في الخبير ( في عمارات الجامعه )
شييييييييييير عشان اللي عايزها يعرف

http://www.mediafire.com/?023a1i97ju3ld5s
 

امتحانات النسا السابقة - جامعة عين شمس

امتحانات النسا السابقة - جامعة عين شمس
امتحانات النسا السابقة :)

امتحان 2009
http://www.mediafire.com/?mlub8rrk1p1c2rs

امتحان 2007
http://www.mediafire.com/?lppo78oymu502vi

gyna and obs MCQ exam

gyna and obs MCQ exam
ده امتحان ام سى كيو اخر السنة 2009
القصر العيني
http://www.mediafire.com/?qb262t6x4j28a41

Operative Surgery

Operative Surgery


appendisectomy
http://www.mediafire.com/?gqdz8bpcoz8tgsh


Abdominal paracentesis
http://www.mediafire.com/?rya38fx74d5vk0l


circumcision
http://www.mediafire.com/?t161a38dfpi9asg


Femoral hernia surgery
http://www.mediafire.com/?824d4oxz2cdsgyu


HERNIA MESH REPAIR animation sample

http://www.mediafire.com/?dolgs8afwqa7cd8


 Hernia Repair Mesh Hernioplasty Herniorrhaphy Indirect Inguinal
http://www.mediafire.com/?9k200fgc8i3b52u


Hernia Repair Surgery
http://www.mediafire.com/?ukfwaxjy7g6ikg4


herniotomy
http://www.mediafire.com/?6deagh22l0kenka


How to Identify and Correct a Hiatal Hernia
http://www.mediafire.com/?53a8sss20wswxap


right hemithyroidectomy
http://www.mediafire.com/?9hifjdin6q94m1x


umbilical hernia repair
http://www.mediafire.com/?49hj9b9p55jjkl6


Umbilical Hernia
http://www.mediafire.com/?vpfe3co13o83ux2

اطلس الجارات والالات شيت النسا والولادة باللغة العامية في مادة النسا

اطلس الجارات والالات في مادة النسا والتوليد
عشان امتحان راوند النسا
http://www.mansmed.net/files/med/gyna/gyna_mansmed_museum.pdf

شيت النسا والولادة باللغة العامية وشرح مبسط وواضح
للدكتور البسيوني
ازاي تاخد شيت النسا في 10 دقائق
كل دا في 15 صفحة فقط
How to take history & deal with patients
http://www.mediafire.com/?q25skw4c8vydrmx

لينكات نسا

كتاب الالات د.خالد عبد الملك
http://thetornosnetwork.blogspot.com/2011/07/blog-post.htmlNumbers in Gynaecology & Obstetrics

http://thetornosnetwork.blogspot.com/2011/07/numbers-in-gynaecology.htmlGynecology & Obstetrics Slides CD
http://thetornosnetwork.blogspot.com/2011/07/gynecology-obstetrics-slides-cd.htmlاطلس الجارات والالات في مادة النسا والتوليد
عشان امتحان راوند النسا
http://www.mansmed.net/files/med/gyna/gyna_mansmed_museum.pdf

شيت النسا والولادة باللغة العامية وشرح مبسط وواضح
للدكتور البسيوني
ازاي تاخد شيت النسا في 10 دقائق
كل دا في 15 صفحة فقط
How to take history & deal with patients
http://www.mediafire.com/?q25skw4c8vydrmx

slides + X-ray + surgical anatomy

slides + X-ray + surgical anatomy
شكراً شريف اسامة ... جزاك الله كل خير
http://www.mediafire.com/?370jc3xufsfu6pj

http://www.mediafire.com/?7i79xgdqpebspgp

http://www.mediafire.com/?wsug4blwnanimo8